တဦးချင်းလက်မှတ်

fly

ပျံသန်းခြင်းအတွေ ့အကြုံ (လူကြီး)

 • ပျံသန်းချိန် : ၁ ကြိမ်
 • ပျံသန်းချိန် : ၂မိနစ်
 • ပျံသန်းချိန် ၂ မိနစ်နှင့် ၁ ကြိမ်ပျံသန်းရန် (တစ်ဦးချင်း)
fly

စွန့်စားပျံသန်း (လူကြီး)

 • ပျံသန်းချိန် : ၂ ကြိမ်
 • ပျံသန်းချိန် : ၄မိနစ်
 • ပျံသန်းချိန် ၂ မိနစ်နှင့် ၂ ကြိမ်ပျံသန်းရန် (တစ်ဦးချင်း)

တဦးချင်းလက်မှတ်

fly

ပျံသန်းခြင်းအတွေ ့အကြုံ (က ေလး)

 • ပျံသန်းချိန် : ၁ ကြိမ်
 • ပျံသန်းချိန် : ၂မိနစ်
 • ပျံသန်းချိန် ၂ မိနစ်နှင့် ၁ ကြိမ်ပျံသန်းရန် (တစ်ဦးချင်း)
fly

စွန့်စားပျံသန်း (က ေလး)

 • ပျံသန်းချိန် : ၂ ကြိမ်
 • ပျံသန်းချိန် : ၄မိနစ်
 • ပျံသန်းချိန် ၂ မိနစ်နှင့် ၂ ကြိမ်ပျံသန်းရန် (တစ်ဦးချင်း)

We'd Love To Hear From You

Address:

TAWWIN STREET,
9 MILE, MAYANGONE,
YANGON, MYANMAR

Phone:

(95) 9 340062000
(95) 9 766699111
(95) 9 766699222

Hours:

Mon-Fri 9am – 9pm
Sat-Sun 9am – 9pm

09766699222  Viber : 09766699222
09766699111  WeChat : 09766699111
09766699111  Whatsapp : 09766699111